top of page

EBA Robotik Kodlama Yarışması


EBA Robotik Kodlama Yarışması, insanların gündelik hayatlarında karşılaştıkları problemlere çözüm getiren; donanım, yazılım unsurları barındıran ve programlanabilir ekipmanlarla oluşturulan ürünlerin kabul edildiği bir etkinlik olarak tertiplenmiştir.

YARIŞMA KONUSU:

“Hayatımızı Kolaylaştıran Robotik Kodlama”

YARIŞMA AKIŞI:

Ekibini Kur (1 öğretmen, en fazla 2 öğrenci)

Tespit Et (Problem Belirle)

Çözüm Ara (Projelendir)

Geliştir (Robotik Kodlama)

Tanıt (Tanıtım Filmi Hazırla)

Başvur (Tanıtım Filmini ve Proje Bilgilerini www.eba.gov.tr ye yükle)

1. “EBA Kod“ 1. Robotik Kodlama Yarışması, insanların gündelik hayatlarında karşılaştıkları problemlere çözüm getiren; donanım, yazılım unsurları barındıran ve programlanabilir ekipmanlarla oluşturulan ürünlerin kabul edildiği bir etkinliktir. (Yalnızca donanım ya da yalnızca yazılım unsurlarından ibaret olan projeler kabul edilmeyecektir.)

2. Yarışmada, bir danışman öğretmenin rehberliğinde öğrencilerin robotik kodlama konu

3. Öğretmenlerinin rehberliğindeki ortaokul ve lise öğrencileri arasında kodlama ve robotik konusunda farkındalık oluşturmak, öğrencilerin ekip çalışması yaparak günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik proje geliştirmelerini sağlamak,

4. Öğretmen ve öğrencilerin bir projenin gerçekleştirilmesinde ortak hareket etmesini sağlamak,

5. Öğrencilerin bilişim, internet tüketicisi değil üreticisi olmasını sağlamak; çözüm üretmenin hazzını yaşamalarını sağlamak,

6. Ortaya çıkan ürünleri, EBA’da paylaşıma sunmak, bunu yaparken de öğretmenlerinin rehberliğindeki öğrencileri ortak etkinliklerde buluşturmak,

7. Öğretmen ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek,

8. Ders dışı bilimsel teknolojik etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak,

9. Ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımların sağlanması amaçlanmıştır.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI:

Genel Şartlar

1. Yarışma; Türkiye genelinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda öğrenim gören tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açıktır.

2. Yarışmaya aynı okuldan olmak üzere bir danışman öğretmenin rehberliğinde en fazla 2 öğrenciden oluşan ekipler başvurabileceklerdir.

3. Yarışmaya başvuracak ekiplerde yer alan öğrencilerin 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Türkiye genelinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda öğrenci olmaları gerekmektedir.

4. Başvurular; danışman öğretmen tarafından robotik kodlama ekibi adına www.eba.gov.tr/yarisma adresi üzerinden yapılacaktır.

5. Yarışmaya danışman öğretmen olarak katılan özel okul öğretmenlerinin, başvuru tarihleri arasında çalıştığı kurumdan alacağı görev yeri belgesini istenildiğinde sunmaları gerekmektedir.

6. Bir robotik kodlama ekibinde aynı okuldan olmak üzere bir danışman öğretmen, en fazla 2 öğrenci yer alabilecek, her öğrenci sadece bir ekipte bulunabilecektir.

7. Bir danışman öğretmen en fazla 3 robotik kodlama ekibine danışmanlık yapabilecektir.

8. Branş ayrımı olmaksızın tüm öğretmenler ekiplerde danışman olarak yer alabilecektir.

9. Danışman öğretmenler; ekiplerin kurulması, projenin geliştirilmesi, başvuru, final aşaması vb. tüm süreçlerde öğrencilere rehberlik etmekle görevli olacaklardır.

10. Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar danışman öğretmene aittir. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri robotik kodlama ürünü ve tanıtım filminin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır.

11. Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler, hakaret, küfür içeren, genel ahlak kurallarına uymayan; sigara, alkol, uyuşturucu, silah vb. unsurlara yer veren eserler yarışma dışı kalacaktır.

12. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) çalışanları ile seçici kurul üyeleri ve bunların birinci derece yakınları bu yarışmaya başvuru yapamayacaktır.

13. Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan unsurların kullanımından doğacak her türlü telif hakkı ve reklam ögeleri danışman öğretmenin sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk danışman öğretmene aittir.

14. Yarışmaya katılan eserler, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından www.eba.gov.tr adresi üzerinden ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerinde kullanılabilecektir.

15. Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait yönerge hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.

16. Yarışmacılar, dereceye giren eserin kullanım haklarını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınai Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, düzeltme, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan ürünler için, ürün sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve ürünün yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücû kabul, beyan ve taahhüt eder.

17. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne aittir.

18. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda duyuru yapmak kaydıyla yönerge üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Teknik Şartlar

1. “EBA Kod” 1. Robotik Kodlama Yarışmasına; donanım, yazılım unsurları barındıran, programlanabilir her türlü ekipman ile oluşturulan ürünlerle başvuru yapılabilecektir. (Kullanılan donanım, robot seti, yazılım dilinin seçimi yarışmacı ekibe bırakılmıştır.)

2. Yalnızca donanım ya da yazılımdan ibaret olan projeler kabul edilmeyecektir.

3. Danışman öğretmenler, yarışmacı öğrencilerin geliştirdikleri ürüne ait en fazla 5 dakikalık tanıtım filmini ve projeye ait bilgileri www.eba.gov.tr/yarisma adresi üzerinden göndererek başvuru yapacaklardır.

4. Tanıtım filminde; tespit edilen sorun, sorunun çözüm önerileri, projelendirme süreçleri, ürünün geliştirilme aşamaları, ürünün çalışan görüntülerine yer verilecektir.

5. Tanıtım filmlerinde grafik - animasyon ve gerekli durumlarda alt yazı kullanılabilir.

6. Tanıtım filmlerinin gösterime uygun görüntü ve ses kalitesi taşıması gereklidir. Görüntü ve ses kalitesi düşük olan tanıtım filmleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.(Cep telefonu ile yapılan çekimlerde cihazın yatay olarak kullanılması gerekmektedir)

7. Başvurunun tamamlanması için ve hazırlanacak katalogda kullanılmak üzere istenen materyaller şunlardır: Tanıtım filminden / robotik kodlama projesinden en az bir kare fotoğraf (300 dpi), danışman öğretmenin ve proje ekibinde yer alan öğrencilerin fotoğrafı (300 dpi), proje başvuru formu (başvuru sahipleri hakkında bilgi, proje amacı, yöntemi, robotik kodlama aşamaları vb).

8. Danışman öğretmenin www.eba.gov.tr/yarisma adresi üzerinden başvuru formu ile birlikte yüklediği tanıtım filmi mp4 formatında ve maksimum 1 GB’a kadar olmalıdır.

9. Yarışmaya gönderilecek eserlere ait video ve diğer bilgiler son başvuru tarihine kadar www.eba.gov.tr/yarisma adresine yüklenmelidir.

10. Yarışmaya başvuran eserler aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir

Genel Değerlendirme (%36)

Problem durumunun niteliği,

Yöntem,

Uygulanabilirlik,

Yaygınlaştırılabilirlik,

Kullanışlılık,

Sunum

Özgünlük (%18)

Problem durumunun özgün olması,

Tasarımın özgün olması

Mekanik Tasarım (%15)

Sağlamlık: Tasarımın kırılgan olmaması

Verimlilik: Zaman ve parçaların ekonomik kullanılması, tamir, parça değişimi ve güncellemede esnek olması

Mekanikleşme: Belirlenen göreve uygun şekilde hareket etmesi, bu süreçte hız, duyarlılık ve doğru gücün kullanılması

Programlama (%15)

Amaca uygunluk/hatalardan arınıklık,

Verimlilik: Modüler, anlaşılabilir,

Otomasyon: Cihazın sensörler ile kendi karar verebilmesi

Yenilik / İnovasyon (%16)

Tasarımda inovasyon

Kodlamada/Algoritmada inovasyon

BAŞVURULAR ve ESERLERİN GÖNDERİLMESİ:

Başvuru sahibi danışman öğretmenler mebbis ya da e-devlet şifresi ile www.eba.gov.tr/yarisma adresi üzerinden yarışmaya katılabilirler.

SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI:

1. Seçici kurul, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından seçilen en az 3 kişiden oluşur.

2. Seçici kurul üyelerinin mücbir sebeplere bağlı olarak bir veya birkaçının değerlendirme toplantısına katılamaması durumunda, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yeni üye belirlenir.

3. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görevlendirdiği oy hakkı bulunmayan en az bir gözlemci seçici kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.

4. Seçici kurul üyeleri, yarışma sırasında tanıtım filmlerinin hepsini birlikte izlemekle yükümlüdür.

5. Seçici kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanakları Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne teslim etmekle yükümlüdür.

SÜREÇ

Yarışma kapsamında;

1. Başvuracak ekipler adına danışman öğretmenler, robotik kodlama projelerine ait hazırlayacakları tanıtım filmini www.eba.gov.tr/yarisma adresi üzerinden sisteme yükleyecekler ve başvuru formunu dolduracaklardır.

2. Yeğitek tarafından oluşturulan ön değerlendirme jürisi; bu tanıtım filmleri ve başvuru formları üzerinden bir değerlendirme işlemi gerçekleştirecek, final aşamasına kalan projeleri belirleyecektir.

3. Finale kalan projeler üzerindeki incelemeler seçici kurul tarafından yapılacak ve başarı ödülü alacak projeler ilan edilecektir.

4. Başarı ödülü alan 10 proje ekibi ürünlerini sergilemek ve ödüllerini almak üzere Ankara’ya davet edilecektir.

ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:

1. Ödüller ortaokul ve lise olarak iki ayrı kategoride verilecektir.

2. Lise kategorisinde 5, ortaokul kategorisinde 5 adet olmak üzere toplam 10 adet 5000 TL değerinde başarı ödülü verilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ:

• Eserlerin Başvuru Tarihi: 14 Mayıs 2018– 7 Eylül 2018

• Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: : 19 Ekim 2018

Kaynak:

bottom of page